Meeuwven Aalst

In de omgeving van Aalst en Waalre vind je veel prachtige vennen. Het ven dat hier getoond wordt is het Meeuwven.
Vennen ontstonden door het afgraven van veen of door het "uitwaaien" van stuifduinen bij zandvertuivingen.
De wind verplaatst het zand zodat een kuil ontstaat. Doordat onder het zand een ondoordringbare grondlaag ligt kan regenwater niet verder in de grond wegzakken en blijft in de kuil staan.Dit Meeuwven is zo'n "uitwaaiven" en is ongeveer 1,5 hectare groot. 

Bron : IZI TRAVEL app gemaakt  door East-Brook Hikes

 

Natuurherstel Greveschutven en omgeving

 Kansen voor unieke natuurontwikkeling

Het Greveschutven is onderdeel van Natura 2000 en ligt in het natuurgebied Valkenhorst in Valkenswaard en voormalig landbouwgebied Achtereinds laag Aalst . De staat van instandhouding van dit type ven en van zeldzame soorten is niet optimaal. Er is nu een kans om unieke en omvangrijke natuur te ontwikkelen en te herstellen.

Inrichting Achtereinds Laag
Brabants Landschap heeft het gebied al heel lang in eigendom. Het was tot nu toe in gebruik bij boeren uit de omgeving en werd grotendeels vanuit het oogpunt van natuur beheerd. Het gebied wordt nu verder omgevormd naar waardevolle natuur. Daarvoor worden watergangen gedempt en een historische laagte (een soort ven) wordt weer uitgegraven. Op de lage delen komt vochtige heide en vochtig hooiland. De drogere graslanden worden na de inrichting weer begraasd door koeien van boeren uit de omgeving. Er worden houtsingels met boomvormers aangeplant en er komt een meer gevarieerde overgang naar het bos. In het noordelijk deel van het Achtereinds Laag komen ook een wandelpad en een uitzichtpunt.
Deze omvorming van landbouwgrond naar natuur zorgt ervoor dat het Natura 2000-gebied robuuster wordt. Het effect van de maatregelen die in het Natura 2000-gebied genomen worden (in en om het ven), worden aanzienlijk vergroot. Immers, deze omvorming zorgt voor meer grondwaterinvloed in het ven en het terugdringen van verdroging.